Leeswijzer

Hoe zit Samen slim werken in elkaar?
Bij binnenkomst op de website kun je kiezen uit 5 arbothema's. Vervolgens wordt je gevraagd vanuit welke rol je op zoek bent naar informatie. Is dat je rol van co-worker, LMZ- of OR vertegenwoordiger, leidinggevende, arboprofessional of ben je inkoper van spullen of ontwerper van werk(plekken)? Daarna kun je nog kiezen bij welke afdeling je werkzaam bent. Uiteindelijk tref je een lijst aan met de gezondheidsrisico's die horen bij het arbothema dat je gekozen hebt, met daaraan gekoppeld passende oplossingen. 

Welke oplossing kies ik?
Vaak zijn er meerdere mogelijkheden om een knelpunt op te lossen. Uiteraard kiest een IKEA-unit een oplossing die het beste aansluit bij de mogelijkheden in die unit. Volgens de Arbowet zijn we wel verplicht om daarbij de arbeidshygiënische strategie te volgen. Deze strategie bestaat uit het trapsgewijs toepassen van maatregelen, waarbij je steeds bij bronmaatregelen moet beginnen. Het is wettelijk alleen toegestaan het niveau te verlagen als daar dwingende technische, uitvoerende en/of economische redenen voor zijn. De 4 niveaus:

  1. Eerste niveau: Bronmaatregelen. Dan neem je de grondoorzaak van problemen weg. Een voorbeeld is het ontwerpen van de inrichting van een winkel of een magazijn waar iedereen gezond en veilig kan werken. Bron-aanpak start op de tekentafel en bij het maken van een Programma van Eisen bij inkoop van hulpmiddelen. Dat heet 'Healthy work by design'. Klik hier voor meer info.
  2. Tweede niveau: Collectieve maatregelen. Als bronmaatregelen niet mogelijk zijn, dan kies je collectieve maatregelen om risico’s te verminderen. Een voorbeeld van een collectieve maatregel is bijvoorbeeld zit-sta-tafels, waardoor alle medewerkers de juiste werkhoogte kunnen instellen en bovendien zittend werk en staand werk kunnen afwisselen. Inkoop heeft een belangrijke rol, onder andere bij het bewaken van de ergonomische grondbeginselen. Een ander voorbeeld is taakroulatie, waardoor medewerkers variatie hebben in hun takenpakket en eenzijdige werkbelasting kan worden voorkomen of verminderd. Over taakroulatie kan worden nagedacht bij het ontwerp van werkprocessen.
  3. Derde niveau. Individuele maatregelen Als collectieve maatregelen (nog) geen afdoende oplossing bieden, dan kies je individuele oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een specifieke ergonomie computer muis of een Wacom tekentablet voor co-workers die zeer veel repeterende werk uitvoeren aan een computer. Door deze individuele maatregelen kunnen lichamelijke klachten worden voorkomen of verminderen.
  4. Vierde niveau. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Alleen als de bovenste drie niveaus van maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn of onvoldoende bescherming bieden, dan verstrek je persoonlijke beschermingsmiddelen. Bijvoorbeeld: veiligheidsschoenen en werkhandschoenen. Ook een exoskelet is voorbeeld van een persoonlijk beschermingsmiddel. 

Voor wie is Samen slim werken bedoeld?
Samen slim werken is speciaal bedoeld voor werkgevers en werknemers en ook voor de co-workers in hun verschillende rollen (zoals arboprofessional, inkoper, medezeggenschap, medewerker, leidinggevende). Samen slim werken is in principe zo geschreven dat je geen deskundige hoeft te zijn om hem te gebruiken. Sommige onderwerpen vragen wel meer deskundigheid. In dat geval kun je deskundige ondersteuning aanvragen, om te beginnen bij de Preventiemedewerker, maar indien nodig eventueel bij de arbodienst bijvoorbeeld. 

Wat kunnen en moeten co-workers met Samen slim werken?
Werknemers kunnen in Samen slim werken nagaan welke extra / aanvullende gezondheidsmaatregelen mogelijk zijn. Ook andere maatregelen (die niet in dit overzicht staan) kunnen worden getroffen. Ook daarbij moet weer de arbeidshygiënische strategie moet gevolgd zijn. Als hiervan afgeweken wordt, kunnen co-workers de IKEA hierop aanspreken, en zo nodig naar de arbodienst en/of de vakbond gaan. Aan de andere kant zijn co-workers natuurlijk ook verplicht om maatregelen om het verkleinen of wegnemen van gezondheidsrisico's op te volgen.